93 666 10 79

SEU SOCIAL

Dr. Alcay, 6, 2º 1ª

50006 Zaragoza

CONTACTE

Verge de la Mercè, 16

08980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

93 666 10 79

SEU SOCIAL

Dr. Alcay, 6, 2º 1ª

50006 Zaragoza

CONTACTE

Verge de la Mercè, 16

08980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

CARÀCTER PROPI

El projecte educatiu desenvolupat als nostres Centres s’autocomprèn com una oferta de valors centrada en les persones. La intervenció educativa personalitzada s’adreça a la integració de coneixements, destreses i actituds en el desenvolupament ple i harmònic de cada persona i s’orienta a la construcció d’una societat més justa.

Els trets específics de la nostra proposta educativa s’expressen al Caràcter Propi dels Nostres Centres.

Llegir-ne més

LA FUNDACIÓ

La Fundació Educativa La Mercè és una entitat sense afany de lucre creada per tal de donar continuïtat al projecte educatiu desenvolupat per les Religioses de la Mare de Déu de la Mercè des de l’any 1860.

Llegir-ne més

TRANSPARÈNCIA

Normatives, informació institucional, cursos i projecte.

Llegir-ne més

PASTORAL

L’Acció Pastoral en la Fundació Educativa la Merced

Descarregar PDF

Fundació Educativa la Mercè en xifres

1111

2.291 alumnat

2222

171 docents

PAS

27 administració i serveis

El nostre Model Pedagògic

Una societat globalitzada i en procés de canvi planteja reptes i oportunitats diferents a les èpoques anteriors.
Els valors de l’evangeli configuren la nostra pràctica de cada dia i la nostra contribució a una societat més justa.
La intel·ligència creativa i innovadora ha de ser font de riquesa de la societat moderna que busca que les persones siguin competents, felices, lliures, responsables i compromeses.
Passem d’un model que transmet coneixement a un altre que genera coneixement dins del procés ensenyament-aprenentatge.
La nostra projecció social és la nostra humil però obstinada contribució al creixement de les persones i a la millora de la societat.

La riquesa de la diversitat lingüística i el contacte de diferents llengües en una mateixa realitat comporta una gran oportunitat d’enriquir les actituds de la comunitat educativa en relació a les llengües i les cultures.
Pretenem aconseguir parlants plurilingües competents, promoure la competència comunicativa i l’ús quotidià de les diverses llengües.

Els problemes connectats al món real, les ganes de saber i la curiositat esdevenen motor i guia del coneixement.

  • Promovem les capacitats per resoldre problemes a partir de coneixements científics i tècnics, amb sentit crític.
  • Desenvolupem habilitats bàsiques per a seleccionar, organitzar i interpretar la informació.
  • Fem conèixer i ampliem els mètodes de ciència per identificar problemes.
  • Experimentem a l’aula i reproduïm escenaris del món real en què l’alumnat pugui investigar i intentar buscar solucions.
  • Utilitzem les tecnologies digitals de forma eficient i crítica.

L’atenció i el seguiment personal són senyals d’identitat constitutives de les escoles de la FEM.
L’acció de tutoria incorpora el compromís per l’educació emocional i el benestar psicosocial de l’alumnat, busca sistematitzar una acció educativa que és competència de tot l’equip.

Busquem sempre una òptima relació entre família i escola, articulant recursos per permetre una comunicació fluïda, una informació bidireccional, col·laboració mútua i implicació de les famílies en el procés educatiu escolar.

La innovació educativa no és un projecte determinat, sinó una actitud i un compromís docent que emergeix davant la necessitat de preparar els alumnes per a un futur incert i ple de desafiaments.
La innovació que promovem és el canvi per la millora contínua, amb la finalitat de ser més eficaços en la consecució dels nostres objectius educatius.

La relació de col·laboració amb l’entorn local i global que promovem es justifica per la necessitat de connectar l’alumnat amb el món on vivim i del que venim, per ajudar-los a conèixer com som, per educar valors de compromís social i solidaritat, i perquè aprenguin a respectar i valorar la cultura pròpia i la dels altres.

Compartim una visió oberta i flexible dels processos d’aprenentatge perquè l’alumnat descobreixi el seu potencial per a una vida digna i un futur sostenible.
La inclusió s’aconsegueix mitjançant el diàleg i l’acompanyament, la complicitat dels alumnes i els seus familiars.
Ens comprometem amb l’excel·lència i l’equitat.

Cada estudiant ha de ser protagonista del seu aprenentatge, prendre consciència del mateix i arribar a un sentiment de competència personal que l’acompanyi al llarg de la vida.
Aprendre a aprendre: una competència transversal.
Optem per metodologies que afavoreixen especialment l’aprenentatge competencial.
El professorat.
És facilitador de l’aprenentatge, planifica les activitats, acompanya i guia els alumnes a través dels seus aprenentatges.
Afavoreix el debat i la discussió, ajuda al plantejament i resolució de problemes en base a un treball cooperatiu dels alumnes.
Amb creativitat, innovació i assumint un rol d’investigació.

La nostra missió alliberadora de l’ educació ens du a entendre que, en la mesura que la persona és més lliure, la seva vida augmenta en plenitud.
Principis Rectors del Model Pedagògic.
L’alumn@ és el centre | Educació integral | Educació de la interioritat | Educació per a la llibertat (persones autònomes i crítiques) | Desenvolupament de competències | Educació pel compromís social | Atenció als més vulnerables | Comunitat educativa | Compromís amb el benestar psicosocial de l’alumnat | La innovació com a senyal d’identitat.
Ensenyar i aprendre al segle XXI.
L’aprenentatge és de naturalesa social: fomentar l’aprenentatge cooperatiu.
Les emocions són part de l’aprenentatge.
L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
L’esforç de l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
L’avaluació contínua afavoreix l’aprenentatge.
Aprendre és construir connexions horitzontals.

Escola que educa i aprèn